Новини

ЦВО УНИТе бе партньор на хакатона на ТУ София Copernicus Hackathon Sofia

Победители в хакатона Copernicus Hackathon Sofia 2019

В периода от 19 до 21 април 2019 в Технически университет – София беше проведен първия хакатон Copernicus Hackathon в България, като основен партньор на събитието бе Центърът за върхови постижения – „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото“ (CoE-UNITe). Центърът се осъществява по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ТРУД: Пет български университета създават уникален Център за върхови постижения в областта на информатиката и ИКТ

Днес в гр. Бургас се проведе откриваща конференция по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и е-общество, BG05M20P001-1.001-0004-C01). Основната цел на проекта е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Строител: Кирил Гератлиев: По „ОПНОИР 2014 – 2020“ са договорени над 500 млн. лв. за наука и образование

Г-н Гератлиев, днес (18.05.2018 г.) ще се проведе Комитет за наблюдение по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ („ОПНОИР 2014 – 2020“). Как протича изпълнението й?

Computerworld.bg: ФМИ участва в мащабния проект за Център за върхови постижения УНИТе

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) към СУ "Св. Климент Охридски" участва в проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е#-обществото (УНИТе)“, който се финансира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, като одобреният бюджет за целия проект е над 29,78 млн. лева. Срокът за изпълнението му е 28 февруари 2018 г. – 31 декември 2023 г.

Дунав Мост: Изграждат Център за върхови постижения в Русе

Консорциум УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото), създаден от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бе избран да реализира проект в компонент 2 „Информатика и информационни, и комуникационни технологии, по който в Русе ще бъде изграден Център за върхови постижения.

УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ поиска външна техническа помощ за ЦВП

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия се обърна към Съвместния изследователски център с молба за предоставяне на външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проектите за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и тяхното ефективно функциониране и устойчивост.

 

Offnews.bg: Център за върхови постижения ще обедини 5 български университета

Пет български университета ще си партнират в проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“. Това са университети с високи компетентности, които работят в допълващи се области на математиката и компютърните науки - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф.