Представяне

Проектът BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото) се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и Информационни и комуникационни технологии“.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея Европейският фонд за регионално развитие ще финансира одобрения бюджет, който възлиза на 29 781 883 лева.

Университетите-партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИИКТ):

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  • Технически университет София
  • Русенски университет „Ангел Кънчев”
  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас
  • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Научно-изследователските дейности в Центъра за върхови технологии УНИТе ще бъдат обособени в 9 работни пакета, като за всеки от тях е определена институция-координатор. Тези пакети включват „Инфраструктура за Big Data като услуга“; „Софтуерни услуги за Big Data“; „Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят“; „Системи за анализ и виртуализация на Big Data в реално време“; „Визуализация, дигитализация и прототипиране“; „Интелигентни кибер-физични системи“; „Интелигентни и устойчиви градове“; „Фабрики на бъдещето“ и „Big Data в природните науки“. 

Една от дейностите по проекта цели създаване на условия и предпоставки за използване на инфраструктурата след приключване на проекта и от индустрията за комерсиализация на научните резултати и създаване на spin-off и start-up предприятия. Освен това дигиталният хъб и услугите, предлагани на бизнеса и обществените организация, както и достъпът до разпределената научна инфраструктура на бъдещия център УНИТе, ще бъдат допълнителен източник за финансиране в средно- и дългосрочен план, гарантирайки устойчивост в развитието на на центъра.