Основна цел на проекта

Основната цел на проекта УНИТе е в рамките на неговото изпълнение до 2023 година да бъде изграден действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като високо конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).

Изпълнението на проекта УНИТе ще доведе до:

  • Подобряване  на възможностите на изследователите и академичните кадри от географски разпределени райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен и Видин – чрез филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“) да сътрудничат помежду си и с партньори от целия свят, чрез достъп до и работа в ЦВП УНИТе;
  • Значително повишаване на научната осигуреност на бизнеса в съответните региони от страната чрез предоставяне на достъп до висококачествена разпределена научна инфраструктура и специализирани консултации за бизнеса, особено за малки и средни предприятия;
  • Улесняване и подобряване на комуникационните и информационните потоци между разпръснатите организации, които използват компютърно осигурени комуникационни системи като начин за въвеждане на нов тип  организация на работата в организациите и  фирмите, която ще се оформи през десетилетието 2020-2030 г.;
  • Повишаването на научния капацитет на университетите партньори по естествен начин ще доведе до още по-високо качество на обучението на водещи специалисти в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии в България;
  • Изграждането и утвърждаването на ЦВП УНИТе ще даде нови възможности на високообразовани млади хора да изберат перспективата за успешна кариера като учени или иноватори в България, в една стратегическа за развитието на страната и отделните региони област.