Организационна структура

Управителен съвет

Ръководно тяло на проекта, заето от представители на петте партньора в консорциума. Осигурява цялостно ръководство, мониторинг и спазване на стратегическата посока за развитие на ЦВП УНИТе, взима стратегически решения и определя политики свързани с развитието на ЦВП. 

Основни задачи на Управителния съвет

 • ръководство, мониторинг и спазване на стратегическата насока на проекта;
 • стратегически решения и политики, свързани с изпълнението на проекта;
 • развитието на ЦВП;
 • основни правила и документи на проекта УНИТе;
 • определя взаимодействията между партньорите и с асоциираните партньори;
 • създаване на работни групи по въпроси от стратегическо значение за проекта;
 • постигане на резултатите на проекта и оценка на постигнатотоюконтролира и консултира работата на директорите;
 • на всеки 3 месеца се запознава с отчета за изпълнение на проектните дейности и формулира препоръки за коригиране или за последващо изпълнение;
 • одобрява междинните и окончателните отчети на проекта;
 • съветва проектния екип относно ефективното изпълнение на проекта. 

Съвет на директорите

Главното изпълнително тяло на ЦВП УНИТе. Ръководи се от изпълнителен директор и включва директори, отговарящи за различни групи дейности – инфраструктура, бизнес развитие, наука, администрация, оборудване, ИКТ и трансфер на знания. Осъществява контрола и управлението на дейностите и задачите в проекта. В бъдеще се очаква този екип да поеме висшето управление на ЦВП УНИТе.

Основни задачи на Съвета на директорите

 • изпълнение на всички решения и препоръки на УС;
 • планиране и координация на изпълнението по дейности и сътрудничество на партньорите и екипите;
 • качествено и в срок изпълнение на задачи и постигане на резултати;
 • мониторинг и контрол на прогреса на проектните дейности;
 • планиране и управление на бюджета и разпределението на ресурсите между партньорите и научните работни пакети;
 • следене за евентуални рискове за изпълнението на проекта и взимане на мерки за предотвратяването им, както и за разрешаване на възникнали конфликти;
 • осигуряване на документи и информация, необходими за подготовка на отчети за вътрешни цели или за представяне пред управляващия орган;
 • съблюдаване на Административния договор за изпълнение на проекта съгласно изискванията на ОП НОИР;
 • подготовка на доклади и предложения, които да бъдат разглеждани от УС, включително периодично запознаване на УС с технически и финансовия отчет.

Научен съвет

Основни задачи на Научния съвет

 • следи развитието на науката в съответните научни направления и определя научната стратегия на проекта УНИТе;
 • изготвя и представя ежегодно пред УС „Преглед на научната дейност на
 • центъра и препоръки за бъдещо развитие”;
 • ежегодно одобрява План за научната дейност и Годишна програма за дейността на научноизследователската инфраструктура, които се представят за утвърждаване от УС;
 • отговаря за изготвянето на научния отчет като част от техническите отчети на проекта;
 • отговаря за постигането на научните индикатори (свързани с публикации, проекти, иновационни дейности и др.);
 • изгражда и поддържа научна мрежа с ключови заинтересовани страни, които да споделят и популяризират резултатите на проекта УНИТе;
 • изготвя правила за работа на учените за изпълнение на задачите по проекта.

Главен експертен екип

Формиран е от позиции, покриващи всички експертни сфери за успешното изпълнение и отчитане на проекта. В бъдеще част от този екип ще поеме средното ниво на мениджмънт в ЦВП. Включва области като право, строително-монтажни работи (СМР), управление на проекти, финанси и счетоводство, администрация, информатика и ИКТ.