Професионални обучения

Проект УНИТе допринася за диалога с младите учени за изграждане на атрактивна научно-изследователска среда в Софийския университет

доц. Елисавета Гурова, административен директор на Центъра за върхови постижения в ИКТ УНИТе, представя Кодекса за поведение при подбор на изследователи пред зам.-деканите по научноизследователските дейности в ТУ-София.

Една от съществените цели на проекта УНИТе е да привлече млади таланти и водещи изследователи в научната си дейност. Предпоставка за това е наличието на отлични условия за научни изследвания. С тази цел екипът на УНИТе активно подпомага дейността на Софийски унивеситет „Св. Кл. Охридски“ за прилагане на принципите на Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение при наемане на изследователи (Хартата и [...]

УНИТе подпомага партньорските университети за изпълнение на Стратегията за човешките ресурси в науката на Европейската комисия

доц. Елисавета Гурова, административен директор на Центъра за върхови постижения в ИКТ УНИТе, представя Кодекса за поведение при подбор на изследователи пред зам.-деканите по научноизследователските дейности в ТУ-София.

На 10 януари в Техническия университет – София доц. Елисавета Гурова, административен директор на Центъра за върхови постижения в ИКТ УНИТе, запозна заместник деканите по наука с Европейската политика за изследователите и по-специално със Стратегията за човешките ресурси в науката (HRS4R) и с процесите за придобиване на знака „HR Excellence in Research“. Този знак се присъжда от страна на Европейската комисия след одобрение от [...]