УНИТе подпомага партньорските университети за изпълнение на Стратегията за човешките ресурси в науката на Европейската комисия

доц. Елисавета Гурова, административен директор на Центъра за върхови постижения в ИКТ УНИТе, представя Кодекса за поведение при подбор на изследователи пред зам.-деканите по научноизследователските дейности в ТУ-София.

На 10 януари в Техническия университет – София доц. Елисавета Гурова, административен директор на Центъра за върхови постижения в ИКТ УНИТе, запозна заместник деканите по наука с Европейската политика за изследователите и по-специално със Стратегията за човешките ресурси в науката (HRS4R) и с процесите за придобиване на знака „HR Excellence in Research“. Този знак се присъжда от страна на Европейската комисия след одобрение от международно признати външни експерти, които проверяват как се прилагат принципите, заложени в Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи (Хартата и Кодекса). Срещата бе осъществена в рамките на дейност 8 на проекта УНИТе.

Доц. Гурова сподели опита на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, на когото Европейската комисия присъди през октомври 2019 г. логото „HR Excellence in Research“. Това е заслужено признание за усилията на университета да бъде отличен работодател, който съблюдава и прилага принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекса на поведение при подбор на изследователи, приети от Европейската комисия. Тези два документа са ключови елементи в политиката на Европейския съюз, целяща да направи научноизследователската дейност привлекателна кариера и е изключително важен аспект от стратегията на Евросъюза за стимулиране на икономическия растеж и за повишаване на заетостта в науката.

Новите тенденции в привличането на млади учени включват прилагане на принципите за иновативно докторантско обучение, например съвместно ръководство на докторанти, спазване на принципа за отворена наука и отворени данни, т.е. отворен достъп до научни публикации и научни резултати, но и критерии за оценка на въздействието. Необходимо е и сближаване на политиките за наука и иновации с тези във висшето образование, като фокусът да е върху формирането на научни знания и умения на студенти, както и да се формира креативност и научни интереси сред ученици чрез обучение на учители, отворени лаборатории и други средства, добави доц. Гурова.

 

Документи на ЕС

Средата за кариера на учените в Европа и тяхната мобилност са описани в редица документи на Европейския съюз:

  • Европейска стратегия за мобилност (от 2001 г.)
  • Учените в ЕНП: една професия, но множество кариерни възможности (от 2003 г.)
  • Европейска харта за учените и Кодекс за поведение при наемане на учени (от 2005 г.)
  • Пакет за научна виза – за привличане на учени от трети страни (от 2007 г.)
  • Европейско партньорство за учените (от 2008 г.)
  • Стратегия за човешките ресурси в науката – HRS4R (от 2010 г.)
  • Европейска рамка за научна кариера (от 2011 г.)
  • Принципи за иновативно докторантско обучение (от 2011 г.)
  • Ръководство за открито, прозрачно, основано на постижения, наемане на учени (OTM-R toolkit)

Европейското научно-изследователско пространство (ЕНП) – 2000 включва по-ефективни национални научни системи, транснационално сътрудничество и конкуренция, включително на научните инфраструктури, отворен трудов пазар за учените, както и равенство на половете в науката. Освен това то предоставя циркулация, достъп и трансфер на научни знания, включително отворен достъп, заяви доц. Гурова.

Кодексът за поведение

Сред основните принципи и изисквания на Кодекса за поведение при набирането на персонал са това да става открито, ефикасно, прозрачно и при международно сравними критерии. Изборът трябва да става от специални комисии при пълна прозрачност, обясни Гурова. - Трябва да има информация за процеса, за процедурите, за критериите за подбор, за свободните позиции, както и за перспективите за кариерно развитие. Освен това организацията трябва да признава постиженията за целия спектър на придобития опит, на опита от мобилност, както и на квалификациите.

Присъждането на логото “HR Excellence in Research” е гаранция за наличие на прозрачни процедури за наемане на изследователи (вкл. за публикуване на обявите за работа на портала EURAXESS) и на процедури за признаване на дипломи и квалификация (от други държави или сектори). Освен това научната организация предоставя социални осигуровки и допълнителни пенсионни възможности за мобилните изследователи, атрактивни условия за наемане на работа и за труд както за опитните, така и за младите изследователи. Осигурено е и обучение за придобиване на умения и знания за работа в конкурентна среда, комуникация и обмяна на идеи, за иновации и предприемачество, обясни административният директор на проекта УНИТе.