Работни пакети

Програмата за върхови научни изследвания на ЦВП УНИТе в областта на Информатиката и ИКТ включва общо 9 работни пакета, с отговорните партньори и главни изследователи.

  • Работен пакет 1 - Инфраструктурата като услуга за Big Data, координатор ШУ, проф. Теодоси Теодосиев;
  • Работен пакет 2 - Софтуерни услуги за Big Data, координатор СУ, ФМИ, проф. Силвия Илиева;
  • Работен пакет 3 - Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят, координатор СУ, ФМИ, проф. Мария Нишева;
  • Работен пакет 4 - Анализ на Big Data в реално време и виртуализация на системи, координатор БУ, доц. Станислав Симеонов;
  • Работен пакет 5 - Визуално търсене, разпознаване на изображения и 3D принтиране, координатор РУ, проф. Георги Кръстев;
  • Работен пакет 6 - Кибер­физични интелигентни системи, координатор ТУ, проф. Владимир Пулков;
  • Работен пакет 7 - Интелигентни и устойчиви градове, координатор ТУ, проф. Милена Лазарова;
  • Работен пакет 8 - Фабрики на бъдещето, координатор ТУ, доц. Георги Ангелов;
  • Работен пакет 9 - Big Data в естествените науки, координатор СУ, проф. Ана Пройкова.  

Тематиката на деветте работни пакета обхваща най-актуалните и с потенциал за бъдещо развитие области на знанието и технологиите в информатиката и ИКТ и се очаква да движат прогреса на човечеството в следващите 10-30 години. За изпълнението на програмата, консорциумът е предложил и включил в научния си екип 175 специалиста, от които от един ръководител на научен екип, 9 главни изследователи - ръководители на научни пакети и 147 изследователи (описани във файла) и 18 експерти с техническа експертиза и поддръжка. Целият научен екип е зает само с изпълнението на тази дейност и няма пресичане с функции по организация и управление на проекта. Организацията на изпълнението на научните пакети ще се извършва на проектен принцип, по научни пакети, и заетостта на отделните изследователи и персонал в тях ще е на база временна заетост, с определен количество часове работа, в зависимост от плана на конкретния НИРД проект.