Работни пакети

Програмата за върхови научни изследвания на ЦВП УНИТе в областта на Информатиката и ИКТ включва общо 9 работни пакета, с отговорните партньори и главни изследователи.

  • Работен пакет 1 - Инфраструктурата като услуга за Big Data, координатор ШУ, доц. Теодоси Теодосиев;
    Надеждност и ефективност на комуникационните системи
    Криптологична защита на комуникациите
    Стеганологична защита на информацията в мрежите
    Математически основи на информационната сигурност
    Грид инфраструктура за големи обеми от данни.

  • Работен пакет 2 - Софтуерни услуги за Big Data, координатор СУ, ФМИ, проф. д-р Иван Койчев;
    Събиране на Големи данни (Big Data) и услуги за тяхното съхранение;
    Обработка и анализ на Big Data;
    Достъп до Big Data Delivery;
    Високопроизводителни изчисления (HPC High Performance Computing)

  • Работен пакет 3 - Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят, координатор СУ, ФМИ, проф. Мария Нишева;
    Идентифициране и агрегиране на налични масиви от данни от потенциална обществена полза във формат, позволяващ масова математическа обработка;
    Нормализация и изследване на събраните данни;
    Изграждане на консултативна услуга за научни и обществени организации и малки бизнеси и разработка на съвместни проекти;
    Решаване на конкретни проблеми от финансовата математика;
    Създаване на инструментариум за анализ на процеси, свързани с преноса на топлина или вещество.
    Изследване на демографски процеси;
    Математически Интернет инструменти.

  • Работен пакет 4 - Анализ на Big Data в реално време и виртуализация на системи, координатор БУ, доц. Станислав Симеонов;
    Изследвания на характеристиките на апаратната и програмната среда на многоядрени и многопроцесорни системи.
    Изследване приложимостта на общата теория за реално време при виртуални системи;
    Модели за представяне, анализ и синтез на вградени системи;
    Изследвания в областта на компютърните и софтуерните архитектури, осигуряващи  нови форми и методи за реализации на изделия, базирани на вградени компютри.
    Анализ и моделиране на избрани съществуващи инструменти за извличане на знания от данни.

  • Работен пакет 5 - Визуално търсене, разпознаване на изображения и 3D принтиране, координатор РУ, проф. Георги Кръстев;
    Система за оперативно получаване на цифрови изображения на земната повърхност;
    Създаване на цялостна система за обработка на цифрови изображения на земната повърхност;
    Изучаване и моделиране на производствени процеси;
    Изучаване и моделиране на човеко-машинни взаимодействия;
     

  • Работен пакет 6 - Кибер­физични интелигентни системи, координатор ТУ, проф. Владимир Пулков;
    Грижовен дом с възможности за мониторинг и контрол на околната среда;
    Интелигентен контрол на мрежовите ресурси при кибер-физичните системи;
    Телетрафични проблеми в кибер-физични системи;
    Автономен мениджмънт на киберфизични системи;
     

  • Работен пакет 7 - Интелигентни и устойчиви градове, координатор ТУ, проф. Милена Лазарова;
    Комуникационни мрежи и канали за умни градове
    Безжични сензорни гридове и мрежи
    Big data за умни градове – събиране, моделиране и анализ
    Уеб и облачни услуги;
    Защита на данните, процесите и услугите.
     

  • Работен пакет 8 - Фабрики на бъдещето, координатор ТУ, доц. Георги Ангелов;
    Индустриални сценарии за свързани заводи
    Децентрализирани архитектури за оптимизирани операции чрез виртуализирани процеси и колаборативна производствена екосистема.
    Екосистема за колаборативни производствени процеси - вътрешна и между-организационна интеграция и автоматизация.
    Нови архитектури за автоматизация на производството.
    Децентрализирана гъвкава координация между веригите за доставка
    Cloud-базиран ситуационен анализ на фабрики с преконфигуриране на услугите в реално време.
    Колаборативно производство и логистика.
    Колаборативна мрежа за индустрия, производство, бизнес и логистика.
     

  • Работен пакет 9 - Big Data в естествените науки, координатор СУ, проф. Ана Пройкова.  
    ИЗЧИСЛИТЕЛНА ХИМИЯ
    ИЗЧИСЛИТЕЛНИ НАНОМАТЕРИАЛИ И НАНОНАУКИ
    КВАНТОВА ИНФОРМАТИКА И КВАНТОВИ ТЕХНОЛОГИИ
    МОДЕЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗЕМЯ-АТМОСФЕРАТА НА ВИСОКО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КОМПЮТЪРНА ПЛАТФОРМА
    БИОИНФОРМАТИКА
    МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИИ НА БИОСИСТЕМИ И БИОМЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕСИ
     

Тематиката на деветте работни пакета обхваща най-актуалните и с потенциал за бъдещо развитие области на знанието и технологиите в информатиката и ИКТ и се очаква да движат прогреса на човечеството в следващите 10-30 години. За изпълнението на програмата, консорциумът е предложил и включил в научния си екип 175 специалиста, от които от един ръководител на научен екип, 9 главни изследователи - ръководители на научни пакети и 147 изследователи (описани във файла) и 18 експерти с техническа експертиза и поддръжка. Целият научен екип е зает само с изпълнението на тази дейност и няма пресичане с функции по организация и управление на проекта. Организацията на изпълнението на научните пакети ще се извършва на проектен принцип, по научни пакети, и заетостта на отделните изследователи и персонал в тях ще е на база временна заетост, с определен количество часове работа, в зависимост от плана на конкретния НИРД проект.