За проекта УНИТе

Екипът на УНИТе

Проект УНИТе е резултат от стремежа на много учени, работещи в университетите-партньори в страната да се постигне една обща организационна структура, която да бъде от помощ при реализацията на нови идеи, проекти, изследвания и тяхното разпространение. Общата рамка на консорциума ще позволява съвместното участие в различни инициативи на Министерство на образованието и науката (МОН), кандидатстване в конкурси за научни, изследователски и инфраструктурни проекти финансирани от H2020, структурни фондове на ЕС, Фонд Научни Изследвания (ФНИ) на МОН и други финансиращи организации и институции.

Цели

Основните цели на екипа на проект УНИТе са да съдейства за координиране на научните и образователни дейности в областта на компютърните науки в партниращите университети и да работи активно за развитието на информационните и комуникационните технологии в интерес на обществото.

В рамките на изпълнение на проекта до 2023 година, ще бъде изграден действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като високо конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).

Партньори

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
  • Технически университет София;
  • Русенски университет „Ангел Кънчев”;
  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас;
  • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
     

Правна форма

Правната форма на Консорциума е неперсонифицирано гражданско дружество, регистрирано по реда на Закон за задълженията и данъците (ЗЗД). Наименованието на Консорциума е: УНИТе – Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото. Изписва се и на латиница по следния начин: UNITe – Universities for science, Informatics and Technologies in e-Society. Седалището и адресът на управление: 1164 гр. София, бул. „Джеймс Баучър“ № 5, стая 204 (ФМИ).

За кореспонденция

Факултет по математика и информатика Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
Адрес: 1164 София, бул. "Джеймс Баучър" № 5, стая 204
и-мейл: CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg
уеб сайт: www.unite-bg.eu