Проектът УНИТе бе представен на Регионалната среща „От наука към иновации“

Регионална среща на тема „От наука към иновации“

Регионална среща на тема „От наука към иновации“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, бе организирана в Стара Загора на 29 ноември. На нея бяха представени както Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения, финансирани по ОП НОИР 2014-2020, така и  възможности за сътрудничество помежду им и с бизнеса през програмния период 2021 до 2027 г. На срещата присъстваха представител на Изпълнителна агенция „Подкрепа за образованието“ (ИАПО) и на Министерство на иновациите и растежа, като бе обсъдена и подкрепата за развитие на партньорствата между индустрията и академичната общност. 

Срещата включваше 3 паралелни работни сесии. Модератор на сесията на тема „Информатика и ИКТ“ и "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", бе проф. д-р Сотир Сотиров, зам.-ректор на Университета "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, който е и ръководител на административния екип на проекта УНИТе от страна на бургаския университет. В тази първа работна сесия се включиха представители на няколко фирми от Стара Загора като „Джи Ди Пи“ ООД, „Смарт Сенчъри Технолоджис“ ЕООД, както и на Община Стара Загора и Областна администрация Стара Загора, на Община Твърдица, няколко фирми от Казанлък - "М+С ХИДРАВЛИК" АД, „Наносинтез“ ЕООД и „IT Business Projects” ЕООД, „Буллсофт“ ЕООД от Враца и няколко организации от София -  Потребител БГ,  Асоциация на младите учени, „Национална компания индустриални зони“, „Инеракт Енерджи“ ООД, „Ню Ай“ ЕАД и др. 
Втората работна сесия „Мехатроника и чисти технологии" бе модерирана от проф. д-р Нели Косева, главен научен секретар на БАН в ИП – БАН, а работната сесия „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии" бе модерирана от ректора на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

На срещата доц. Елисавета Гурова, директор „Административни дейности” на проект УНИТе, представи Центъра за върхови постижения УНИТе, неговата научна инфраструктура и експертиза, възможностите за приложни изследвания и области за потенциално сътрудничество с бизнеса, както и примери за текущи съвместни проекти с бизнеса. Центърът се развива по проекта BGO5M20P001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BGO5M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.  

доц. Елисавета Гурова, директор „Административни дейности” на проект УНИТе,
доц. Елисавета Гурова, директор „Административни дейности” на проект УНИТе, представя проект УНИТе и възможностите за сътрудничество

Инфраструктурата на УНИТе е разпределена на територията на петте университета, партньори по проекта:

  • в Софийския университет се създават лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“. Това хетерогенен клъстер за високопроизводителни изчисления с големи обеми от данни; оборудване за терминални връзки към изчислителния клъстер на УНИТе, както и към изчислителните клъстери, достъпни чрез мрежата GEANT.
  • В Технически университет – София е създаден Център за данни с високопроизводителен сървър и работни станции, специализирано оборудване за софтуерно дефинирано радио, измервателни антени (ЕМП), векторен и спектрален анализатор
  • В Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ вече работят лаборатории за реално време и вградени системи, прототипна лаборатория и лаборатория за екологичен контрол в реално време 
  • В Русенския университет по проекта са създадени лаборатории по сериозни игри и симулации, дигитализация и 3D сканиране
  • В Шуменския университет развиват изследванията за стеганологична защита на информацията в мрежите, както и за криптологична защита на комуникациите.
Дейностите на проекта УНИТе, представени на регионалната среща
Дейностите на проекта УНИТе, представени на регионалната среща

Международно сътрудничество

Досега по проекта е осъществено сътрудничество с редица международни организации. Съвместно с ЦВП ИИКТ-БАН и ЦК в ИКТ към УНСС, ЦВП УНИТе участва в международната мрежа EuroCC, която включва 33 държави с координатор Германия в рамките на национален Център по компетентност в HPC/HPDA/AI (високопроизводителни изчисления, големи данни, изкуствен интелект). Създаден е и RDA възел България за участие в международната мрежа RDA Европа. ЦВП УНИТе е член и на мрежата EOSC, асоциация за Европейски облак за отворена наука. „Ние сме водещ партньор и в проекта EUMaster4HPC по програма за обучение за високопроизводителни изчисления (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03)

Възможности за сътрудничество с бизнеса


Програмата на ЦВП УНИТе включва 9 работни пакета (РП), като за всеки от тях е определен отговорен партньор и главен изследовател. 


По РП2 (Софтуерни услуги за Big Data), РП3 (Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят) и РП9 ( Big Data в естествените науки), координирани от ФМИ към СУ „Св. Кл. Охридски“, учените от ЦВП могат да си сътрудничат с бизнеса при разработването на иновативни продукти в областта на обработката на естествен език, машинното обучение и други подобласти на изкуствения интелект. Изкуственият интелект може да се използва в медицината, включително чре математическо моделиране и анализ на медицински данни, за наблюдение и прогноза за развитието на локални аномалии в процеса на клинично лечение (чрез образна диагностика), обясни доц. Гурова. ИИ може да служи за откриване на финансови измами при транзакции. Освен това конвергенцията между изкуствен интелект и HPC технологии са незаменими при анализа на големи бази от данни.

Възможности за сътрудничество по РП6 (Киберфизични интелигентни системи), РП7 ( Интелигентни и устойчиви градове,) и РП8 ( Фабрики на бъдещето), координирани от ТУ – София, учените могат да си сътрудничат с бизнеса при развитие на умен дом и умен град, при разработването на нови микровълнови антени, устройства и системи за безжични комуникации, радиолокация и радионавигация, както и за мониторинг на спектъра и неговото оптимизиране при безжичните комуникации. Технологиите, разработвани от учените в ЦВП, могат да послужат за анализ и идентифициране на мястото, вида на преднамерени и непреднамерени атаки и смущения в радиочестотния обхват.

По РП1 (Инфраструктурата като услуга за Big Data), координирана от ШУ,  РП4 (Анализ на Big Data в реално време и виртуализация на системи), координирана от БУ, и РП5 ( Визуално търсене, разпознаване на изображения и 3D принтиране) с координатор Русенския университет, също има многобройни възможности за сътрудничество с фирмите. Сред тях са прототипиране на компютърни и електронни модули, както и цялостна реализация на прототипни устройства, отговарящи на специфични изисквания за защитеност. Фирмите могат да се възползват и от изчислителни задачи с голяма степен на математическа сложност, свързани с инфраструктурни проекти, от специализирани измервания относно сигурността на данни. 

Съвместно могат да бъдат създавани и решения в областта на изкуствения интелект при реализация на умни градове, да бъдат планирани уеб базирани системи с приложения за стегозащита и криптозащита. 

Учените от РУ могат да помогнат за създаване на 3D съдържание чрез компютърно моделиране или чрез дигитализация, при 3D принтиране и създаване на реплики на обекти, при създаване на 360-градусови виртуални турове и разходки. Иновативните бизнес приложения включват още интерактивни печатни изделия с добавена реалност, холограмни пирамиди за реклама. Учените могат да си сътрудничат и в областта на наземно и въздушно фото и видео заснемане, както и при изготвяне на NDVI карти и ортофото заснемане на обекти, археологически разкопки, строежи и др.

 

Бъдещият Дигитален иновационен център 
 

ще се превърне в платформа за сътрудничество и обмен на знания в иновационната верига, която да предоставя специализирани услуги на малките и средни предприятия, както и на млади предприемачи. Центърът ще осигури онлайн достъп до отворени бази данни от научни изследвания в ЦВП УНИТе, до материали за е-обучение и др. Чрез него ще бъде предоставен виртуален достъп до разпределената научна инфраструктура на ЦВП УНИТе в петте университета партньори и услуги за нейното използване, обясни още доц. Гурова.