Опитът на СУ „Св. Кл. Охридски“ в областта на човешките ресурси описан в британска книга

Книгата "Excellence in University Leadership and Management”

Опитът на екипа на проекта УНИТе за внедряване на добрите практики в областта на човешките ресурси и прилагането на принципите на Европейската харта на изследователите  и Кодекс на поведение при подбор на изследователи в Софийския университет "Св. Кл. Охридски", е включен в книга на Дан Ременей, публикувана от британското издателство ACPIL (Academic Conferences and Publishing International Ltd.). Авторите на статията са Елисавета Гурова, административен ръководител на проекта УНИТе, Елиза Стефанова и Албена Антонова. 

Книгата “Excellence in University Leadership and Management” съдържа общо 16 статии с добри практики в областта на ЧР от университети във Великобритания, Канада, Бразилия, Финландия и др.


„Книгата е продукт на мисленето на много голям брой хора за продължителен период от време. Очевидно е невъзможно да се признаят всички, които пряко или косвено са допринесли за обучението, налично от опита в 16-те различни университета, описани в книгата, споделя авторът Дан Ременей, който има докторска степен в областта на ИКТ, а в момента е академичен директор на организацията ACPIL и е преподавател във Факултета по информационни системи към Университета на Западен нос в Кейптаун (Р. Южна Африка.
Книгата е продукт на 33 автори от 9 държави, седем членове на редакционната комисия също са дали принос към разказите, предоставени от авторите.

 

„Като специфична работна сила изследователите са важни заради тяхната роля в икономиката, основана на знанието – за създаване на знания и трансфер на знания в индустрията и образованието. На европейско ниво бяха предприети няколко мерки за привличане на млади хора в научни изследвания и иновации и за предоставяне на знанията и уменията, необходими за справяне с предизвикателствата на 21-ви век: дигитални умения, предприемачески и преносими умения, умения за иновации и за отворена наука, както и способности за диалог с гражданите и индустриалните заинтересовани страни по научни теми и изследователските нужди на икономиката и обществото (Gourova & Dimitrova 2020), пишат авторите на статията за СУ.  

 

В България университетите и изследователските организации претърпяха дълбоки трансформации през последните десетилетия. От една страна, те трябваше да се адаптират към промените в България по време на прехода към пазарна икономика и да въведат демократични принципи на управление. От друга страна, те трябваше да следват промените в системите за висше образование и научни изследвания в Европа, за да отговорят на изискванията на икономиката и обществото, основана на знанието.

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски” (СУ) е първата висша учебна организация и най-големият и престижен университет в България. Понастоящем СУ е изправена пред необходимостта да привлече млади таланти и изтъкнати изследователи, за да укрепи своите човешки ресурси (ЧР), а оттам и ролята си в икономиката на знанието. Освен това университетът се стреми към по-добра интеграция в Европейското образователно пространство и в Европейското изследователско пространство (ERA). Затова СУ стартира значителна организационна промяна за изпълнение на изискванията на Стратегията за човешки ресурси за изследователи (HRS4R) и получаване на наградата „Човешки постижения в научните изследвания“ (награда за човешки ресурси) от Европейската комисия (ЕК)“, допълват авторите на статията.