Първоначалната среща на партньорите в УНИТе

Първоначалната среща на партьорите от проект УНИТе ще се състои между 19-ти и 22.07 2018 г. с домакин на събитието Университет “проф. Асен Златаров” – Бургас. Срещата на УНИТе (19-22.07.2018) ще даде възможност на всички партньори по проекта да се споразумеят за конкретния работен план 2018-2019, за връзките между работните групи, ролята и отговорностите на участниците, работните методи, както и вътрешните и външни комуникационни рамки. На първата среща ще бъдат формирани и проведени дискусии по следните теми:

  • преформулиране и съгласуване на целите, резултатите и очакваното въздействие на проекта
  • изясняване на връзките между работните пакети;
  • обсъждане и съгласуване резултатите от работните пакети;
  • обсъждане и съгласуване на графика на дейностите;
  • обсъждане и съгласуване на рамката за ангажиране на заинтересованите страни;
  • постигане на споразумение за ролите и отговорностите на лидерите за всеки работен пакет;
  • определяне ясно ролята и условията на ангажиране на Консултативния съвет;
  • обсъждане и съгласуване на стратегията за вътрешна и външна комуникация и разпространение на резултатите;
  • обсъждане и съгласуване на цялостния работен план за първата година в подробности, а за втората година - като цяло.