Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01

Срок за подаване на документите: от 20 април до 27 април 2018 г.

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти с висше образование както следва:

 • № Длъжност (функции) в ЦВП/екипа
 • Висше образование (област и професионално направление)
 • Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
 1. Експерт по Закон за обществените поръчки (ЗОП)
  Юрист Висше образование ОКС ‚Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление - не по-малко от 5 години.
 2. Главен експерт Архитектура и строителство
  Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура“, спец. Архитектура или Строителен инженер Придобит стаж по посоченото професионално направление – над 40 години.
 3. Секретар на Управителен съвет
  Висше образование ОКС ‚Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление - не по-малко от 10 години.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка (когато е приложимо);
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 20.04.2018 до 27.04.2018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес:

бул. „Джеймс Баучер“ № 5, етаж 2, кабинет 203.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 30.04.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 02.05.2018 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

За допълнителна информация: CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg