Сериозен напредък отчита ЦВП в областта на ИКТ УНИТе на IV работна среща

IV работна среща на партньорите по проекта УНИТе

Сериозен напредък по изграждането на разпределена научна инфраструктура ще постигне до средата на 2020 г. Центърът за върхови постижения (ЦВП) в областта на ИКТ УНИТе. Това показаха отчетите и плановете на петте университета по време на четвъртата работа среща, проведена от 5 до 7 февруари 2020 г. в София. Представители на всички партньори по проекта - СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ-София, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ информираха за напредъка в строително-монтажните работи в техните обекти и осигуряването на специализирано оборудване. В дискусията се включиха и представители на Управляващия орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), с които бяха разисквани състоянието и проблемите на строителството, реконструкцията и обновяването на петте обекта на изграждания Център за върхови постижения.

Проф. Красен Стефанов откри IV работна среща
Проф. Красен Стефанов, ръководител на проекта УНИТе, откри IV работна среща на партньорите

В четвъртата работна среща специално място бе отделено на изпълнението на научните задачи, като научните ръководители на деветте работни пакета представиха реализираните досега задачи, включително научни публикации, привлечени млади учени, участието в научни конференции. Интересно е да се отбележи, че от проекта УНИТе досега са публикувани 28 научни статии в списания от WoS , организирани са тематични кръгли маси със заинтересовани лица от всички партньори, както и научен семинар във ФМИ, като от изнесените там 4 доклада са публикувани резюмета. Учените по проекта са участвали с 20 доклада на международни конференции. Подготвени са проекти и договори за сътрудничество за научно-изследователски партньорства и за участие в научно-изследователски мрежи.

Обсъдени бяха съществени въпроси по планирането на работата през 2020 година, като особено внимание беше отделено на изпълнението на предвидените обществени поръчки, дейностите за наука и разпространение на постигнатите резултати сред научните среди, индустрията и широката общественост.

До средата на годината трябва да приключат процедурите по ЗОП за строително монтажните работи в петте университета, а до края на 2020 г. се очаква да завърши модернизацията на съществуващите специализирани научноизследователски инфраструктури. През 2020 г. се очаква да бъде осъществена и първата копка на новата сграда на ЦВП УНИТе в капмус „Лозенец“ на СУ „Св. Кл. Охридски“.

В кратки срокове ще бъдат доставени, инсталирани и пуснати в експлоатация оборудването и в петте университета, предвидено за целите на научната програма. Паралелно с инсталирането ще бъдат въведени и правила за използване на научноизледователската инфраструктура, а чрез реализацията на Дигиталния Иновационен Хъб (ДИХ) ще бъде осигурен електронен достъп до тази разпределена инфраструктура.

През тази година ЦВП в ИКТ УНИТе ще засили партньорствата с водещи международни научни центрове за обмен на знания и генериране на върхови научни постижения, както и за интеграция в Европейското изследователско пространство (European Resеarch Area). Очаква се интензифициране на партньорството с водещи компании в ИКТ сектора с цел съвместни иновационни дейности и приложение на научни постижения, което да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на индустрията в България. Ще бъде разширено партньорството на местно и регионално ниво, така че да бъде осъществен трансфер на създадените в ЦВП научни резултати и те да бъдат внедрени в икономиката и обществото. Това ще помогне за интеграцията на българските предприятия, особено на малките и средни предприятия, в Единния цифров пазар. Предстои и разширяване на международните научни партньорства, включително научно коопериране и обмен на персонал с научни организации от Европейския съюз, организиране на форуми за разпространение на резултати и стартиране на нови съвместни проекти.

През 2020 г. ще бъдат назначени учени от всички партньори по проекта, ще продължи привличане на водещи учени и на млади учени и докторанти. Планира се задълбочена интеграция на научните екипи на партньорите и на асоциираните партньори.

Елисавета Гурова, административен директор на проекта, представя плановете за 2020 г.
Елисавета Гурова, административен директор на проекта, представя плановете за 2020 г.

Ще бъде засилено и институционалното прилагане на Европейската харта на учените и на Кодекса за назначаване на изследователи, които вече се прилагат от СУ „Св. Климент Охридски“. Предстои финализиране на процедурата за HR лого в ТУ и стартиране на процедури за HR лого в другите трима партньори по проекта – университетите в Бургас, Русе, и Шумен, като ще бъде проведено обучение на персонала във всички партньори.

Проф. Ана Пройкова, научен ръководител на проекта УНИТе, обсъжда постигнатото по 9-те работни пакета
Проф. Ана Пройкова, научен ръководител на проекта УНИТе, обсъжда постигнатото по 9-те работни пакета

През 2020 г. е планирано учените по проекта да имат научни публикации сред първите 10 % от най-цитирани по приоритетните области на ИСИС, да започне използването на новопостроените инфраструктурни комплекси в ЦВП, както и да стартират първите съвместни научноизследователски проекти, разработени между ЦВП и бизнеса. Общо до края на периода на проекта се очаква да бъдат привлечени над 23 нови изследователи, а в подобрените ининфраструктурни обекти да заработят близо 35.