Научни доклади от УНИТе на Пролетната научна сесия на ФМИ 2021

На 27 март 2021 г. (събота) във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ). Провеждането й ще бъде съобразено с епидемичната обстановка, при спазване на всички мерки за безопасност и противоепидемична защита. 

От ФМИ имат готовност, ако се налага, научната сесия да се проведе изцяло ОНЛАЙН.

По време на Пролетната научна сесия 2021 ще бъдат представени редица доклади на водещи от учени от проекта УНИТе. Сред тях са:

  • Проучване на нежелани лекарствени събития въз основа на клинични изпитвания и семантични графи на знанието (Investigation of adverse drug events based on clinical trials and semantic knowledge graphs). Автори на доклада: Ивелина Николова-Колева, Андрей Аврамов, Тодор Примов, Павлин Гюров и Светла Бойчева.
  • Подход, базиран на задълбочено обучение, за автоматично свързване на кодовете SNOMED с клиничния текст (Deep learning based approach for automatic association of SNOMED codes to clinical text). Автори на доклада: Александър Тахчиев, Антон Христов и Светла Бойчева.
  • Методология и софтуерна среда за семантично обогатяване на данни. Автори на доклада: Мария Нишева-Павлова, Асен Александров.
  • Компютърни термодинамични модели за прогнозиране свойствата на разтвора и твърдо- течно равновесие в бинарни рубидиеви и цезиеви системи от ниска до много висока концентрация при 25° C (Computer thermodynamic models for predicting solution properties and solid-liquid equilibrium in binary Rubidium and Cesium systems from low to very high concentration at 25° C ). Автори на доклада: Станислав Дончев, Цветан Ценов, Христомир Христов.
  • Съвременни методи, базирани на информационните технологии, за съхраняване и популяризиране на културното наследство (Modern information technology driven methods for preservation and popularisation of cultural heritage). Автори на доклада: Пламен Захариев, Георги Христов, Дияна Кинанева и Георги Георгиев.
  • Пробивни технологии в лабораториите за иновации за дигитализирано културно наследство. Автор на доклада: Милена Добрева
  • Конвергенция на високопроизводителните изчисления и изкуствения интелект (High performance computing and artificial intelligence convergence). Автори на доклада: Ана Пройкова, Христо Илиев.
  • Разпознаване на човешка дейност по акселерометрични данни с едномерна конволюционна невронна мрежа. Автори на доклада: Стефан Цоков, Милена Лазарова и Аделина Алексиева-Петрова.