УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ поиска външна техническа помощ за ЦВП

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия се обърна към Съвместния изследователски център с молба за предоставяне на външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проектите за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и тяхното ефективно функциониране и устойчивост.

 

Подкрепата ще бъде предоставена под формата на конкретни препоръки и предложения за всеки един от центровете по отношение на следните 3 основни области:

 

1) Правна и организационна форма на центровете;

2) Държавни помощи и ползване на научноизследователската инфраструктура;

3) Технологичен трансфер и комерсиализация на резултатите, сътрудничество с индустрията и частния сектор.

 

Външните експерти, които ще работят по трите основни теми, са идентифицирани и ангажирани от Центъра за компетентност за технологичен трансфер към Съвместния изследователски център. Предвижда се проектът да се реализира в рамките на 9 месеца в периода септември 2019 – май 2020 г.