Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на трета работна среща на екипа по проект УНИТе

Трета работна среща по проект УНИТе

Във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ стартира планираната трета работна среща на екипа по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004). Срещата ще се проведе в периода 11 – 12 септември 2019 година. На нея ще присъстват представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

 

В рамките на събитието ще бъде представено текущото състояние по изпълнението на проекта от всеки партньор. Сред темите за обсъждане през следващите два дни са планирането на предстоящите задачи за изпълнение през третия отчетен период. Ще се отдели специално внимание на текущи и предстоящи процедури, свързани с обявяването на обществени поръчки, както и на планиране на научните дейности по проекта УНИТе. В рамките на събитието се очаква да бъде ясно дефинирана и рамката за работа с асоциираните партньори. Сред модераторите на панели по време на срещата ще бъдат проф. Красен Стефанов, проф. Ана Пройкова, доц. Камен Спасов и други.

 

Основната цел на проекта е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Той е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие с одобрен бюджет от 29 781 882 лева. Създаването на Центъра за върхови постижения ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото.

 

Проектът УНИТе се реализира в периода 2018 – 2023 година. Една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс и реконструкция на 4 съществуващи бази, за да се превърнат в модерни научни комплекси. УНИТе е проект, ориентиран и към бизнеса. Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите. По този начин ще се проправи път за интегриране на България в единния дигитален пазар в Европа. От друга страна, УНИТе ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни. Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование и създаването на специалисти в различни области. Това, от своя страна, е ключов фактор за развитието на конкурентоспособна икономика.