Стартира изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТe)“

Стартира изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТe)“

С официална церемония на 08.06.2018 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­-обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който ще партнира с още четири висши училища, които са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика“ и „Информационни и комуникационни технологии“: Технически университет – София; Русенски университет „Ангел Кънчев”; Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.Основната цел на проекта е изграждане и развитие на център за върхови постижения УНИТе като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания.