Центровете за върхови постижения ще осигурят връзката между учените, студентите и ИТ бизнеса

В дискусията участваха доц. Елисавета Гурова, ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски", проф. Ана Пройкова, професор-изследовател, ФМИ, СУ "Св Климент Охридски", доц. Теодоси Теодосиев, заместник-декан по учебната дейност, Факултет по математика и информатика, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", Доброслав Димитров, председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и доц. д-р Наталия Футекова, член на УС на БАИТ с р

Създаване на Център за върхови постижения в областта на ИКТ, в който не само ще се извършват научно-изследователски дейности в области като анализ и виртуализация на големи обеми от данни, интелигентно управление и развитие на Индустрия 4.0, но и ще се експлоатират тези знания на българския пазар чрез съвместни иновации с българските предприятия предвижда проектът УНИТе. Това стана ясно на дискусията за пресечните точка между висшите учебни заведения и ИТ бизнеса, по време на 15-ата национална конференция по е-образование, организирана от ICT Media. "Създадените в центъра знания ще могат да се използват и в образователния процес, и при подготовката на бъдещите специалисти – висококвалифицирани ИТ кадри, особено търсени от българската индустрия", заяви доц. Елисавета Гурова, ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски" и административен директор на Центъра за върхови постижения в ИКТ УНИТе. По проекта се създава разпределена научна инфраструктура, обхващаща пет водещи в ИКТ български университета – СУ "Св. Кл. Охридски", ТУ – София, Бургаският университет "Проф. Асен Златаров", Русенския университет "Ангел Кънчев" и Шуменския университет "Еп. Константин Преславски", както и техни филиали в Пловдив, Сливен, Видин, Варна, Силистра, Разград и Добрич. Компютърните и комуникационни ресурси, разпределени по територията на цялата страна, ще осигуряват отдалечен достъп и съвместно използване на тези ресурси както от учените и студентите, така и от партниращи организации и компании. В дискусията участваха доц. Елисавета Гурова, ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски", проф. Ана Пройкова, професор-изследовател, ФМИ, СУ "Св Климент Охридски", доц. Теодоси Теодосиев, заместник-декан по учебната дейност, Факултет по математика и информатика, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", Доброслав Димитров, председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и доц. д-р Наталия Футекова, член на УС на БАИТ с ресор "Висше образование".

доц. Елисавета Гурова, ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски"
доц. Елисавета Гурова, ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски". Снимка Анелия Николова.

Изграждането на Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност, финансирани по ОП НОИР, изпълнява една нова роля, като целта не е създаване на нов елитарен сегмент от обществото, елитарна наука, откъсната от обществото, заяви проф. Пройкова. Тези центрове са места, в които учените изнасят научните области на много високо равнище, което се определя със съответните показатели, но по-важното е, че тези центрове ще се превърнат в разпространители на новите постижения към обществото като цяло. Това е водещата линия на програмата за бъдещия период 2021- 2027 г., като желанието е цялото общество да бъде по-грамотно и по-можещо в цифровата епоха. ЦВП и ЦК са инструменти, с които държавите от ЕС ще се стремят да осъществят тази линия, допълни проф. Пройкова.
 

Проф. Ана Пройкова, доктор на науките, професор-изследовател във ФМИ на СУ. Директор "Научна дейност" на Центъра по върхови постижения в ИКТ УНИТе.
Проф. Ана Пройкова, доктор на науките, професор-изследовател във ФМИ на СУ. Директор "Научна дейност" на Центъра по върхови постижения в ИКТ УНИТе.

 

Научните постижения, реализирани от този център, ще съдействат за развитие на обществото и на икономиката в сътрудничество с ИТ фирмите и с другите предприятия, както и с редица чуждестранни партньори. "По този начин можем да обхванем всички ИКТ аспекти, залегнали в Иновационната стратегия за интелигентен растеж на Р. България, каза още Гурова. - Поставили сме си за цел да изградим дигитален иновационен хъб, който да служи като платформа за сътрудничество и обмен на знания в иновационната верига, да предоставя специализирани услуги на малки и средни предприятия и млади предприемачи. Освен това този хъб ще осигури онлайн достъп до отворени бази данни от научните изследвания в ЦВП УНИТе, както и до материали за е-обучение.
 

проф. Теодоси Теодосиев, заместник-декан по учебната дейност във ФМИ към ШУ
проф. Теодоси Теодосиев, заместник-декан по учебната дейност във ФМИ към ШУ. Снимка: Анелия Николова