BurgasNews: Център за върхови постижения ще привлича бизнес и студенти в Бургас

Проф. Сотир Сотиров, член на управителния съвет на проект УНИТе. Снимка: BurgasNews.

Напредъкът по проект УНИТе  /„Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“/ за изграждане на Център за върхови постижения беше представен днес пред бургаските медии. Университетът е партньор по проекта, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в който участват 5 български висши учебни заведения, пише сайтът BurgasNews.com.

Проф. Сотир Сотиров, който е член на управителния съвет на проект УНИТе, представи екипа и основните цели на проекта. Като основна цел той посочи изграждане на средище на преподаватели и учени, които да се развиват в своите области и да общуват помежду си, да се създават партньорски отношения с други университети и бизнеса и да се правят нови научни разработки. Професорът посочи, че до сега са проведени процедури по 3 обществени поръчки, като две от тях са за изграждане на самите лаборатории, а третата е за доставка на оборудването.

За дейностите, които ще се извършват в научните лаборатории разказа доц. Станислав Симеонов – ръководител на научния екип. За неизкушените от науката информацията изглеждаше твърде сложна, но доц. Симеонов се постара с примери от ежедневието да обясни с какво точно ще се занимават учените в новата си база.

Първата лаборатория ще бъде прототипна за реализация на интерфейси. 

Това означава, че в Бургас ще има уникална техника за изработка на платки, каквито има всеки от нас в телефона си например. Тя ще дава възможност и на останалите партньори по проекта да тестват своите постижения в тази област.

Важно е да се отбележи, че всички дейности по проекта са насочени към нуждите на бизнеса. В момента асоциирани партньори са над 15 големи фирми. Тези лаборатории ще дадат възможност да се създадат нови производствени мощности и нови работни места в Бургас, подчерта доц. Симеонов. 

Втората лаборатория също ще бъде с практическа насоченост, като ще бъде в полза на компании като Летище Бургас и Пристанище Бургас. Тя е за системи в реално време.

Третата лаборатория е любима на учените. Тя е за хетерогенни и вградени системи. Една от дейностите е създаването на хуманоидни роботи. „Това е голяма възможност за научни разработки и ние отдавна работим в тази посока”, посочи доцентът. Той уточни, че най-трудно е да се накарат роботите да танцуват. 

Ще бъде създадена и много мощна клъстърна система, която ще даде възможност за прецизиране на изчислителната техника. 

Очаква се в най-скоро време да пристигне техниката и да започне ремонтът на старата сграда, в която ще бъде създаден Центърът за върхови постижения. Едва тогава ще се назначат още учени и ще се направи всичко възможно да се привлекат и студенти, които да работят в лабораториите. „По този начин ще се опитаме да задържим студентите при нас и след като завършат”, каза проф. Сотир Сотиров.

За проекта

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“

Процедура BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Договор № BG05M20P001-1.001-0004 УНИТе

Цел на проекта е изграждането на център за върхови постижения – ЦВП УНИТе – като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област – Информатика и ИКТ.

  • финансиран в размер на 29 781 882,42 лева по ОП НОИР:
  • 75% от средствата са за изграждане на научна инфраструктура и научно оборудване на центъра за върхови постижения, за разработване на уникален софтуер
  • научни изследвания на предния фронт и разпространение на резултатите в обществото
  • срок на изпълнение – декември 2023

Партньори

  • Софийски университет “Св. Климент Охридски” (СУ)
  • Технически университет София (ТУ)
  • Русенски университет “Ангел Кънчев” (РУ)
  • Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”  (ШУ)
  • Университет “проф. д-р Асен Златаров” Бургас (БУ)