ТУ-София започна изграждането на Научно-изследователски лабораторен комплекс към ЦВП УНИТе

Първа копка на Лабораторен комплекс в ТУ София

Модерен научноизследователски технологичен лабораторен комплекс ще бъде изграден в Технически университет – София по проекта за разпределения Център за върхови постижения УНИТе, като началото на изграждането му бе дадено на 26 ноември. Изпълнител на строително-монтажните работи в ТУ София е ДЗЗД „Проектстрой - Линк” – град Габрово, а строителният надзор и инвеститорски контрол по време на строителството ще се упражнява от „ИКАР КОНСУЛТ ” АД – град София. 
На официалното откриване присъстваха изпълнителният директор и ръководител на проекта за кампус ТУ-София – проф. д-р Даниела Гоцева, проф. д-р инж. Огнян Наков, представител на МОН, Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ръководител на Управляващия орган на ОП НОИР, Стефка Пилева-Малиновска, главен директор на ГД „Верификация“ и проф. дн инж. Георги Тодоров, ръководител на проект „Център за върхови постижения по мехатроника“. 

Стартира изграждането на Научно-изследователски лабораторен комплекс към ЦВП УНИТе в ТУ-София
Стартира изграждането на Научно-изследователски лабораторен комплекс към ЦВП УНИТе в ТУ-София

„Моята мечта е на път да се осъществи, университетът ще разполага с изключително модерен център за иновации към проекта УНИТе, заяви проф. Гоцева. - Благодарение на ЕС и нашите партньори от другите университети ще изградим съвременно модерно съоръжение. Нашите студенти ще получат възможност да работят в изключителна среда, в която ще правят модерни изследвания и ще съчетаят обучението и науката в помощ на бизнеса. Радвам се, че тази мечта е на път да бъде осъществена“, добави проф. Гоцева. 

„Огромна е нуждата от изследователска и приложена база, съоръжена с върхова апаратура. Получихме подкрепа и от държавата в лицето на Министерство на икономиката, ДАЕУ, ДАНС, които да подпомагат внедрявания, които са им нужни, заяви проф. Огнян Наков. -  От страна на бизнеса – всички големи и значими компании в ИТ сектора у нас са изявили желание на кой етап и как могат да се включат. Разбира се, техният интерес е да използват апаратурата, но и по-близка връзка със студентите“, добави той. 

„Днес е постигната много важна стъпка. Наясно сме с всички трудности, които трябваше да премине университета за тази първа копка. За нас е важно проектът да бъде изпълнен докрай така, както е разписан. Трудното мина, предстои още по-трудното. Приключването на строително-монтажните дейности, инсталирането на оборудването в лабораториите и съответно натоварването им със съвместни проекти с предприятията, наемането на млади кадри също са много важни задачи. Те могат да търсят нови проекти и нови финансирания по програмите от новия програмен период 2021 – 2027 г., заяви Кирил Гератлиев. - За нас центровете (за върхови постижения) са изключително важни, приоритетна ос 1 финансира общо 16 центъра, които са на общо стойност над 430 милиона лева.“

Сградата, която ще бъде ремонтирана
Сградата в ТУ - София, която ще бъде ремонтирана и превърната в Научно-изследователски лабораторен комплекс към ЦВП УНИТе

Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област Информатика и ИКТ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020г. Целите на проекта са фокусирани върху подобряване на възможностите на изследователите и академичните кадри от  различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят, чрез достъп и работа в ЦВП УНИТе. 

Амбициите на ТУ – София са да изгради международно призната, значима за регионалното развитие, разпределена научна инфраструктура, която да е част от националната и европейската пътна карта. В условията на икономика, основана на знанието и дигитална трансформация на обществото, лабораторният комплекс се очаква да бъде и движеща сила за устойчивостта и възстановяването след Covid 19 кризата. Чрез научни изследвания съвместно с бизнеса и партньорските научни организации, в УНИТе ще се разработват иновативни технологични решения които да осигуряват конкурентните предимства.

 

Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе и се изпълнява по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. Общата стойност на проекта е 29 781 882.42 лв.

Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област Информатика и ИКТ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020г. Целите на проекта са фокусирани върху подобряване  на възможностите на изследователите и академичните кадри от  различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят, чрез достъп и работа в ЦВП УНИТе. Лабораторният комплекс ще улесни  и подобри комуникационните и информационните потоци между участващите организации. Те ще могат да използват високоспециализирани софтуерни решения и компютърно осигурени комуникационни системи, които освен среда за иновации осигуряват свързаност и защита на авторските права и гъвкав мениджмънт в подкрепа на изследванията и внедряване в реални условия на резултатите от тях. Това е начин за въвеждане на нов тип организация на работата, която ще преобладава през следващото десетилетие.

Разпределената научна инфраструктура на ЦВП УНИТе
Разпределената научна инфраструктура на ЦВП УНИТе