Първа копка на бъдещия Научноизследователски лабораторен комплекс в Русенския университет „Ангел Кънчев”

Първа копка от Лабораторния комплекс на Русенския университет

На 4 май 2020 г. стартира изграждането на свръхмодерния научноизследователски лабораторен комплекс на Русенския университет „Ангел Кънчев“ , който е част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе, обединяващ ресурсите на 5 модерни научноизследователски комплекса в петте университета, партньори по проекта УНИТе . Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките на Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“. Общата стойност на проекта е 29 781 882.42 лв., от които за Русенския университет са 2 964 438 лв.

На откриването на строителната площадка присъстваха ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, координаторът на проекта в университета доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректорът по „Интернационализация и комуникационна политика“ и строго ограничен кръг от гости поради наложените мерки за безопасност и опазване на общественото здраве във връзка с разпространението на вируса COVID-19. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Консорциум „ЦВП Медиком” – град Русе, а строителният надзор и инвеститорският контрол по време на строителството ще се упражнява от „Кимтекс ЛС” ООД – град Плевен.

В условията на извънредната ситуация в страната, Русенският университет подходи новаторски и организира първия виртуален съвместен брифинг с участието на  областната и на общинската администрации, както и на консорциума „ЦВП Медиком“. На виртуалния брифинг присъстваха и 15 журналисти.

Общата стойност на инвестицията в русенския лабораторен комплекс е около 3 милиона лева, като те ще бъдат използвани за изграждане на сградата, залата и оборудването, което ще бъде монтирано в нея, обясни преди първата копка ректорът на РУ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. „Това е началото на една поредица от дейности на Русенския университет, защото предстои и обявяване на процедура за обществена поръчка за изграждане на Център за научни изследвания в РУ, в който ще работят 7 големи наши лаборатории. Този център заедно с Центъра за върхови постижения и Центъра за компетентност, в който също участваме, ще създаде комплекс от лаборатории – основа за научноизследователските ни дейности. Те ще бъдат допълнени от научноизследователския институт, за който наскоро Министерският съвет взе решение и чието изграждане също предстои“, допълни проф. Белоев. Според него, това открива широко поле за действие пред РУ, особено в областта на информационните и комуникационните технологии, в които университетът се превръща в лидер не само в нашата страна благодарение на сътрудничеството с редица европейски партньори.

„Русе е „северната“ столица на България и именно тук е мястото на подобен Център за върхови постижения“, допълни Пенчо Милков, кмет на Община Русе. Според него с този проект Русенският университет се изкачва на по-високо ниво, защото ЦВП ще даде възможности на учените в университета да правят научни изследвания, които ще имат принос не само за науката, а и за цялата икономика на България.

„Свидетели сме през последните години на темповете, с които се развива Русенският университет. Смятаме, че новият Център ще демонстрира на цяла Европа възможностите на неговите учени“, коментира Галин Григоров, областен управител на Област Русе.

„Обещаваме, че ще изградим сградата в срок и с нужното качество, за да може всички, които ще я използват, да се чувстват комфортно в нея“, допълни Диян Василев, управител на консорциума „ЦВП Медиком“.

 

Видео от първата копка в Русе (https://youtu.be/sT6fm_eWz0w)

 

Амбициите на университета са да изгради международно призната, значима за регионалното развитие, разпределена научноизследователска инфраструктура, която да е част от националната и европейската пътна карта. В условията на икономика, основана на знанието и дигитална трансформация на обществото, лабораторният комплекс се очаква да бъде движеща сила за устойчивостта на региона и възстановяването му след кризата с разпространението на COVID-19. Чрез научни изследвания съвместно с бизнеса и с партньорските научни организации в проекта УНИТе, екипът на Русенския университет ще разработва иновативни технологични решения, които да осигурят конкурентните предимства на местните икономики в Дунавския регион. За целта ще се използват високоспециализирани софтуерни решения и компютърноосигурени комуникационни системи, както и средата за иновации на лабораторния комплекс и неговите 5 специализирани лаборатории: „Сериозни игри и симулации“; „Дигитализация и 3D сканиране“; „3D проектиране и моделиране“; „3D прототипиране и репликиране на обекти“;“Смесена реалност“.

Освен първата копка за лабораторния комплекс в Русенския университет, в напреднала фаза са и останалите 4 лабораторни комплекса в СУ „Св. Кл. Охридски“, ТУ – София, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. 

Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и ИКТ” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България. Усилията на проекта са насочени към подобряване на възможностите на изследователите и специалистите от различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят.