HR Excellence in Research – признание за високи достижения в областта на човешките ресурси в науката в Софийския университет

Европейска Харта и Кодекс на изследователите

През октомври 2019 г. Европейската комисия присъди логото „HR Excellence in Research на СУ „Св. Климент Охридски“. Това е заслужено признание за нашите усилия да бъдем отличен работодател, който съблюдава и прилага принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекса на поведение при подбор на изследователи, приети от Европейската комисия. Тези два документа са ключови елементи в политиката на Европейския съюз, целяща да направи научноизследователската дейност привлекателна кариера и е изключително важен аспект от стратегията на Евросъюза за стимулиране на икономическия растеж и за повишаване на заетостта в науката.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ прилага принципите на Европейската харта на изследователите и на Кодекса на поведение при подбор на изследователи. Ключови елементи на Хартата и Кодекса са откритите и прозрачни процедури за назначаване и оценяване на персонала, осигуряването на стимулираща и  благоприятна работна среда, в която изследователите имат възможност за кариерно развитие и учене през целия живот, разнообразието и академичната свобода.

Софийският университет подаде заявление към Eвропейската комисия за правото да използва логото „HR Excellence in Research“ през октомври 2016. Процесът на присъждане на логото се състои от следните стъпки:

  1. Изготвяне на "Вътрешен анализ" на пропуските от кандидатстващата научноизследователска организация за оценка на съответствието на действащите политики и практики с принципите на Хартата и Кодекса.
  2. Кандидатстващата организация изготвя "План на действията". Планът е обобщение на основните резултати от вътрешния анализ и предлага конкретни действия за по-нататъшно прилагане на принципите на Хартата и Кодекса.
  3. Анализът на пропуските и Планът за действие се разглеждат и оценяват от Европейската комисия. След като бъдат одобрени, Европейската комисия присъжда на организацията правото да използва логото „HR Excellence in Research“.

В съответствие с процедурите през следващите години СУ "Св. Климент Охридски" ще изпълни план за подобрение, базиран на вътрешен анализ. Изпълнението на действията ще се осъществи под формата на различни проекти, включващи сътрудничество с и между факултетите на университета. Две години след получаване на логото напредъкът в изпълнението на стратегията и плана на действията поддлежат на самооценка. Външното и вътрешното оценяване се провеждат веднъж на всеки 3 години.

Правото да използва европейското лого е обвързано с повишения фокус на Софийския университет върху добрата политика за човешките ресурси в науката. Тези усилия са от съществено значение при докладването на постигнатите резултати, приложими за европейските научноизследователски проекти.

HRS4R – от развитие до КАЧЕСТВО