Първа копка на бъдещия Център за върхови постижения УНИТе на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Първа копка

На официалната церемония присъстваха проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, проф. Николай Денков, министър на образованието и науката, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, г-н Иван Попов, ръководител на УО на ОП НОИР, г-н Константин Павлов, кмет на район "Лозенец", доц. Първан Първанов, декан на ФМИ и проф. Красен Стефанов, ръководител на проекта УНИТе

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) в качеството си на водеща организация на Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, даде началото на строително-монтажните работи на новата сграда за Центъра за върхови постижения (ЦВП) УНИТе в Кампус Лозенец на СУ.

 

В официалната церемония за „първа копка“ на новата сграда участваха проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. Николай Денков, министър на образованието и науката, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, г-н Иван Попов, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), г-н Константин Павлов, кмет на район "Лозенец", доц. Първан Първанов, декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ), и проф. Красен Стефанов, ръководител на проекта УНИТе, представители на останалите университети, партньори по проекта, учени и преподаватели от СУ - ФМИ, факултетите по физика (ФзФ), по химия и фармация (ФХФ), представители на Институт GATE, на строителната компания „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, на проектанта „ЕКСА“ АД, журналисти и др.

 

Първа копка на бъдещата сграда на ЦВП УНИТе от проф. Красен Стефанов, ръководител на проекта УНИТе, проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, и проф. Николай Денков, министър на образованието и науката.
Първа копка на бъдещата сграда на ЦВП УНИТе от проф. Красен Стефанов, ръководител на проекта УНИТе, проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, и проф. Николай Денков, министър на образованието и науката.
Линк към видео от първата копка на новата сграда на ЦВП УНИТе

https://www.youtube.com/watch?v=h9LUYSt8RUc

 

 

Научно-изследователският комплекс на територията на Кампус „Лозенец“ на СУ се изгражда във връзка с изпълнението на дейност 4 от проекта УНИТе - Изграждане на нови и значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури. От общата стойност на проекта 29 781 882.42 лв. за Софийски университет са предназначени 10,423,107.17 лв. Строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени от „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД и са на стойност 6 599 400 лв. с ДДС. Договорът бе подписан на 11.12.2020 г. с общ срок за изпълнение 700 календарни дни от откриване на строителната площадка. Строителният надзор ще се упражнява от страна на фирма ЕН АР Консулт. Проектът на новата сграда за ЦВП УНИТе в Кампус Лозенец на СУ е изготвен от фирма „ЕКСА“ AД.

 

Проф. Красен Стефанов, председател на Управителния съвет и ръководител на проекта УНИТе, откри церемонията с представяне на проекта „УНИТЕ“: “Това е най-амбициозният проект по Оперативна програма НОИР в областта на информатиката и информационните технологии. Той се стреми да създаде разпределена научна инфраструктура, която да обхване цялата страна. Освен центъра в СУ, ще бъдат изградени подобни центрове в ТУ-София, Русе, Шумен и Бургас. Важна особеност на нашия проект е, че той е мултидисциплинарен, т.е. използване на съвременните методи в математиката, информатиката и информационните технологии за реализиране на съвременни приложения в бизнеса и обществото. За целта в научната дейност на проекта сме поканили много колеги от природонаучните факултети на СУ, така че новата сграда да се превърне във важен научен център, който да обслужва цялата научно-изследователска дейност на СУ“, коментира проф. Стефанов.

Проф. Красен Стефанов, председател на Управителния съвет и ръководител на проекта УНИТе,
Проф. Красен Стефанов, председател на Управителния съвет и ръководител на проекта УНИТе, 

Проф. Атанас Герджиков, ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“, заяви при откриването: „На територията на Кампус „Лозенец“ на СУ изграждаме два нови центъра за върхови постижения в областта на информационните технологии и един институт, като във всеки от тях се влагат милиони левове. Тази картина се отличава много от тази преди 10 г., когато нямаше никакви средства за инфраструктура, а сега в тази важна научна област имаме много големи шансове за успех. Подобни мащабни средства трябва да се инвестират и в биотехнологиите, втората перспективна област за развитие заедно с информационните технологии. Тези центрове ще донесат успех не само на науката, а и на икономиката, и на обществото, защото анализът на Големите данни ще е полезен и за индустрията, и за общината, и за държавната администрация“, каза проф. Герджиков.

Проф. Атанас Герджиков, ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“,
Проф. Атанас Герджиков, ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“,

Проф. Николай Денков, министър на образованието и науката, каза: „След 2-3 години това пространство ще се превърне в център на науката не само за София, но и за България. Надявам се, че количественото натрупване на центрове и институти да издигне и СУ, и останалите висши училища на качествено ново ниво на европейската сцена. Имаме всички възможности това да се реализира, ако се изпълнят две условия. Първо, трябва да успеем да привлечем още научни кадри, включително учени от чужбина. Те ще донесат свеж научен полъх, който ще се комбинира с българското ноу-хау. Второто условие е тези центрове да си взаимодействат активно, заедно с ФМИ и с колегите от БАН. Ако това се случи, София и България ще изглеждат по нов, различен начин. И това не е мечта, а план за действие“, допълни проф. Денков.

Проф. Николай Денков, министър на образованието и науката,
Проф. Николай Денков, министър на образованието и науката,

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова заяви, че ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ вече дава своите плодове. „Тази програма бе изключително важна и за държавата, и за града ни. Припомням това, защото е важно какво се залага в началото, за да сме сигурни в получените резултати. Пожелавам успех на проекта, защото успехът е както за учените, така и за града, и за държавата. Икономика, основана на технологиите и иновациите, гарантира правилното развитие на града. Но освен това гарантира нещо още по-важно – привличането на кадри. София и България разполагат с много млади таланти, това са ваши студенти, специализанти. За да запазим тези таланти и да ги насърчим да се развиват, е необходима подобна модерна инфраструктура. София успя през последните години да привлече голяма част от сектора на информационните и комуникационни технологии, като 88% от продукцията на този сектор се създава именно в нашия град“, коментира г-жа Фандъкова.

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова
Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова 

Кметът на район „Лозенец“ г-н Константин Павлов, заяви, че „всеки подобен център допринася за жизнеспособността както на самия университет, така и на града. Градът има нужда от млади, динамични хора, които да има лесен досег с голямата наука и големия свят, така че и ние да сме част от него и да се развиваме с темпа на най-добрите. Вярвам, че строителните работи ще бъдат свършени бързо и качествено, обещавам нашата подкрепа, доколкото има нужда от нея“, каза още кметът на район „Лозенец“.

Кметът на район „Лозенец“ г-н Константин Павлов,
Кметът на район „Лозенец“ г-н Константин Павлов,

Г-н Иван Попов, ръководител на Управляващия орган на ОП НОИР, изрази удовлетвореността си от напредъка на проекта УНИТе, както в София (СУ и ТУ-София), така и от партниращите университети в Русе, Шумен и Бургас. „Изпълнението вече преминава от подготвителната фаза към фазата на ускорено изпълнение. Искам да откроя ролята на СУ не само като водещ университет в България, но и като участник в няколко центъра за върхови постижения. Строителството на една сграда не е цел, тя е средство и инструмент за реализиране на основната цел на проекта УНИТе, а именно – развитието на науката в областта на Големите данни. Затова призовавам екипа по проекта да следи за срочното изпълнение на техническите дейности, но и да фокусира усилията си в изпълнение на научната програма, структурирането на центъра, подготовката на бизнес план. Нека да гледаме напред и към развитие в бъдещето чрез новата европейска програма за научни изследвания и иновации. Уверявам ви, че в лицето на Управляващия орган имате един надежден партньор“, добави г-н Попов.

Г-н Иван Попов, ръководител на Управляващия орган на ОП НОИР,
Г-н Иван Попов, ръководител на Управляващия орган на ОП НОИР,

Бъдещата сграда на ЦВП УНИТе се намира точно до Факултета по математика и информатика (ФМИ), като именно екип от ФМИ създаде идейния проект за този център и ще продължи да приютява учените и другите специалисти по проекта УНИТе до завършване на сградата, обясни проф. Ана Пройкова, научен ръководител на проекта,

проф. Ана Пройкова, научен ръководител на проекта.
проф. Ана Пройкова, научен ръководител на проекта.

 

Доц. Първан Първанов, декан на ФМИ, поздрави екипа на проекта УНИТе, който се справил с трудностите по проектирането, подготовката за кандидатстване и документацията, така че проектът да достигне и до етапа на строителство и цялостната реализация на идеята. „Важно и за останалите факултети на СУ, и за партньорските университети е, че тук ще бъде изградена мрежа от научни институции, един модерен кампус, който да е важен за всички студенти и колеги, каза доц. Първанов. - Това ще е място, на което не само нашите преподаватели ще осъществяват своят научна и развойна дейност, но и студентите ще бъдат „закърмени“ с идеите да се занимават с наука.

Доц. Първан Първанов, декан на ФМИ,
Доц. Първан Първанов, декан на ФМИ,

Центърът за върхови постижения на СУ по проекта УНИТе ще бъде разположен в модерна Г-образна сграда. В него ще има лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др. Новият научно-изследователски комплекс ще представлява триетажна сграда със сутерен с обща застроена площ почти 4000 кв. м.

Бъдещият нов научно-изследователски комплекс ще създаде модерна среда за реализиране на целите на научните работни пакета в проекта УНИТе, ръководени от екипа на СУ, които включват:

  • Софтуерни услуги за Big Data,

  • Иновативни математични методи и модели в дигиталния свят,

  • Big Data в природните науки.

Проектът УНИТе предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България. В проекта участват пет български университета 0 СУ „Св. Климент Охридски” (водеща организация), Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Университетите-партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика и ИКТ“. Усилията им са насочени към подобряване на възможностите на изследователите и специалистите от различни географски райони в България да сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят.

След приключване на проекта в края на 2023 г. изграденият ЦВП УНИТе ще продължи да работи като разпознаваем висококонкурентен и международно признат изследователски комплекс с перспектива за устойчиво развитие.