Русенският университет проведе две събития по проектите УНИТе и К-ТРИО 5

Русе

Две събития бяха организирани в Русенския университет на 28 юни, като са в рамките на проектите УНИТе, по който с финансиране от ОП НОИР се изгражда Център за върхови постижения в областта на информатиката и компютърните технологии, и К-ТРИО 5, осигуряващ възможността за участие на университета в Европейската нощ на учените с финансиране от програма Хоризонт 2020.

 

Първото събитие на тема „Стратегически насоки на Европейския съюз за таланти в науката“ се проведе в зала 1 на „Канев център“. На него присъстваха представители на академичното ръководство – заместник-ректори, заместник-декани по НИД и директори на дирекции. Форумът бе открит от ректора на РУ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, а основният лектор - доц. д-р Елисавета Гурова от СУ „Св. Кл. Охридски“, беше представен от доц. д-р Десислава Атанасова – заместник-ректор по интернационализация и комуникационна политика.

Русе
Доц. д-р Десислава Атанасова – заместник-ректор по интернационализация и комуникационна политика.представя основния лектор - доц. Гурова, административен директор в проекта УНИТе

Доц. Гурова е административен директор в проекта УНИТе, национален координатор и експерт в европейската мрежа за мобилност на учените EURAXESS, член на работна група към Европейската комисия за отворено, прозрачно и основано на взаимни ползи кариерно развитие на учените (2014-2015), представител на България в работни групи към Европейското научноизследователско пространство за развитие и мобилност на човешките ресурси в науката (2016-2021). Освен това доц. Гурова е генератор и вдъхновител на ежегодните проекти за отбелязване на Европейската нощ на учените в България, в които Русенският университет участва като партньор от 2006 г. насам. 

Русе 2
Доц. Гурова представи пред аудиторията най-актуалните аспекти на европейската политика за изследователите

Доц. Гурова представи пред аудиторията най-актуалните аспекти на европейската политика за изследователите, както и предстоящите промени в Европейската харта и Кодекса на изследователите – документи, които Русенският университет е заложил отдавна в своята нормативна база и е готов да актуализира съобразно новите тенденции. В диалог с аудиторията доц. Гурова представи и опита на Софийския университет в присъждането на знака HR Excellence от Европейската комисия. Русенският университет покрива критериите за това отличие и започва процедура за формалното му присъждане.

Паралелно със събитието за утвърдени учени от Русенския университет, в зала 2 на “Канев център“ се проведе образователният семинар за докторанти и млади учени „Как да комуникираме наука“. Лекторите д-р Калин Калинов и Александър Калинов запознаха участниците с основите на научната комуникация, нейното стратегическо планиране, дефинирането на целевата аудитория и индикаторите за успех. На докторантите от Русенския университет бяха поставени практически задачи, с които те се справиха успешно, използвайки опита от конкретните си дисертационни разработки. За участието си в семинара младите изследователи получиха сертификати, както и възможността да включат в индивидуалните си отчети прослушана дисциплина от груповия учебен план за докторанти в Русенския университет – „Научна комуникация“.

Двете събития поставят началото на поредицата от инициативи, с които на 24 и 25 септември 2021 г. ще бъде отбелязана Европейската нощ на учените, а Русенският университет, заедно със своите партньори от проекта К-ТРИО 5, за поредна година ще изправи ръст като носител на иновационния растеж в прилежащите си региони – Русе, Видин, Силистра, Разград и Тараклия, Молдова, обясни доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политикa.