На 7 юли предстои „първа копка“ на новата сграда на проекта УНИТе

Бъдещата сграда на ЦВП УНИТе към СУ "Св. Климент Охридски"

На 7 юли 2021 г. (сряда) от 14:00 часа ще се състои тържествената церемония за начало на строежа на новата сграда на проекта УНИТе. Тя ще бъде дом за Центъра за върхови постижения на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Проектът предвижда лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др. Триетажната сграда със сутерен ще бъде с обща застроена площ от почти 4000 кв. м. Тя ще бъде разположена в Кампус Лозенец на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, на юг от Факултета по математика и информатика (ФМИ). Строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени от Никмар кънстракшън ЕООД и са на стойност 6 599 400 лв. с ДДС. Договорът бе подписан на 11.12.2020г. с общ срок за изпълнение 700 календарни дни от откриване на строителната площадка. Сградата е проектирана от Екса АД.


Очаква се на тържествената първа копка да присъстват ръководителят на проекта проф. Красен Стефанов, министърът на образованието и науката чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков, както и ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – проф. дфн Анастас Герджиков. Събитието ще се проведе при спазване на всички действащи нормативни разпоредби за борба с разпространението на коронавирус. Тържественото откриване е със свободен достъп за журналисти, които ще имат възможност да се запознаят с проекта на сградата и да зададат допълнителни въпроси към присъстващите.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е водеща организация по проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 - „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на  процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. Създаденият нов научно-изследователски комплекс ще създаде модерна среда за реализиране на целите на научните работни пакети в проекта УНИТе, ръководени от екипа на Софийски университет: Софтуерни услуги за Big Data, Иновативни математични методи и модели в дигиталния свят, Big Data в природните науки.

Проектът УНИТе предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България. В проекта участват пет български университета: Софийски университет „Св. Климент Охридски” – водеща организация, Технически университет София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Университетите-партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика и ИКТ“. Усилията им са насочени към подобряване на възможностите на изследователите и специалистите от различни географски райони в България да сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят.