Започна изграждането на Научноизследователския комплекс УНИТе към ШУ „Епископ Константин Преславски”

Първа копка на Лабораторния комплекс в Шуменския университет

В Деня на Шумен (11 май 2020 г.) започна реконструкцията на Центъра за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и изграждането на Научноизследователски лабораторен комплекс. На официалното представяне на реконструкцията присъстваха ръководството и екипа на проект УНИТе. Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките на Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“. Комплексът е част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе, обединяващ ресурсите на 5 модерни научноизследователски комплекса в петте университета, партньори по проекта УНИТе.

Видео от старта вижте в YouTube канала на УНИТе: https://youtu.be/pGvJz8HGQQA

От общата стойност на проекта УНИТе 29 781 882.42 лв. за Шуменския университет са предназначени 3 054 364,91 лв. Изпълнител на строително-монтажните дейности е „ЖСП Стил“ ООД – град Шумен, а строителният надзор по време на строителството ще се упражнява от страна на „СНИК” ЕООД – град Шумен. Сключеният договор с „ЖСП Стил“ ООД е на стойност 719 814,92 лв.

Представяне на проекта в ШУ: Стефан Начев, управител на фирмата-изпълнител по проекта "ЖСП Стил", помощник-ректорът д-р Николай Николов, ректорът проф. Георги Колев и архитект Светлозар Тузсузов (от ляво на дясно). Снимка ШУ
Представяне на проекта в ШУ: Стефан Начев, управител на фирмата-изпълнител по проекта "ЖСП Стил", помощник-ректорът д-р Николай Николов, ректорът проф. Георги Колев и архитект Светлозар Тузсузов (от ляво на дясно). Снимка ШУ

Стартирането на строително-монтажните дейности съвпадна с непосредственото обявяване на извънредното положение във връзка с разпространението на вируса COVID-19, затова досега са извършени само подготвителни дейности, съгласно одобреното КСС от страна на фирмата изпълнител. Към настоящия момент официално стартира изграждането на специализираната научноизследователска инфраструктура с обща РЗП от 300.05 кв. метра на територията на Шуменския университет.

В изградения Научноизследователски лабораторен комплекс в ШУ ще бъде разположен новият дейта център с терминали за достъп
Първа копка на бъдещия Научноизследователски лабораторен комплекс в ШУ, в който  ще бъде разположен новият дейта център с терминали за достъп, 3 модула и лаборатория за моделиране и симулация на процеси. Снимка ШУ

В изградения Научноизследователски лабораторен комплекс в ШУ ще бъде разположен новият дейта център с терминали за достъп, три модула - „Математически основи на информационната сигурност“, „Стеганологична защита на информацията в мрежите“, „Криптологична защита на комуникациите“, както и една Лаборатория за моделиране и симулация на процеси. За оборудване на комплекса с нова и съвременна апаратура са предвидени 1 470 365,85 лв.

Изпълнението на проекта УНИТе се ръководи от СУ „Свети Климент Охридски“, в качеството му на водеща организация. Проектът цели създаване на Център за върхови постижения от разпределен тип - за да се повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите ИКТ научни звена на пет университета участващи в неговото изпълнение. Останалите партньори на проекта Технически университет-София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. В началото на май РУ „Ангел Кънчев“ също направи първа копка на научноизследователския лабораторен комплекс в Русе, който е част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе.

Тази разпределена инфраструктура ще създаде възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани изследователи в тази приоритетна област на ИСИС за провеждане на върхови научни изследвания в област „Информатика и ИКТ“ според световните стандарти. Научноизследователският лабораторен комплекс УНИТe на Шуменския университет “Епископ К. Преславски” е част от този център.

Разпределената инфраструктура на Центъра за върхови постижения ще даде възможност на изследователите (преподаватели, докторанти и студенти) от Шуменския университет да използват не само изследователската инфраструктура на ШУ, но и на останалите университети-партньори. Изследователите могат да си сътрудничат с колеги и от другите университети.

ЦВП УНИТе и в частност Научноизследователски лабораторен комплекс на ШУ ще може в бъдеще да осигурява услуги и решава научноизследователски задачи на бизнеса и обществения сектор от региона и страната.

 

 

 

В рамките на проекта УНИТе е предвидено да се извършват върхови научни изследвания по 9 работни пакета:

  • РП1: Инфраструктурата за Big Data като услуга;

  • РП2. Софтуерни услуги за големи обеми от данни;

  • РП3: Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят;

  • РП4. Системи за анализ и виртуализация на Big Data в реално време;

  • РП5. Визуализация, дигитализация и прототипиране;

  • РП6. Интелигентни кибер-физични системи;

  • РП7. Интелигентни и устойчиви градове;

  • РП8. Фабрики на бъдещето;

  • РП9. Big Data в естествените науки.

 

Тематиките на работните пакети (РП1-РП9) ще имат голям принос към развитието на информатиката, информационните технологии и комуникациите, тъй като се основават на международно разпознатите досегашни научни постижения на изследователите в проекта УНИТе и включват новаторски цели. Научноизследователските области на работните пакети са едновременно взаимно допълващи се и с достатъчна свързаност, за да осигурят гладко прехвърляне на знания, умения и технологии.

Шуменският университет е координатор на изпълнението на Работен пакет 1 –„Инфраструктурата за Big Data като услуга“. В научния екип на проекта са включени до момента 7 изследователи. Водещ изследовател е проф. д.н. Христомир Христов – учен, добре познат в страната и чужбина, с огромен опит от участие в много международни научни проекти.