DigIhub ще подпомага развитието на IT технологиите в Бургас

DigiHub Бургас

Югоизточен дигитален иновационен хъб (DigIhub) беше създаден в Бургас. Той е съвместна инициатива на организации от публичния, частния, неправителствения и образователния сектор в Бургас.
Основателите са община Бургас, Индустриалният логистичен парк, ИКТ Клъстер, които са дигиталната екосистема на Бургас, Фондация в обществена полза „Дигитализация и интеграция на новите технологии“ (Фондация DINT), Българската академия на науките, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и Бургаският свободен университет.


Целта на новото сдружение е да подпомогне ефективния преход към дигитализация на работните процеси, да подкрепи представителите на бизнеса в региона за въвеждане и/или внедряване на цифрови технологии и интелигентни системи и тези, които предлагат услуги с по-високо качество.


DigIhub дава възможност на междусекторните съвместни инициативи, семинари и иновативни стартъпи.

Той допринася за реализирането на съвместни проекти за дигитална трансформация на бизнеса, което засилва технологичния и иновативен потенциал на региона за предоставяне на широк спектър от услуги в областта на туризма, културната идентичност, логистиката и мобилността.
Председател на екипа на новия хъб е Петко Георгиев е инициатор и председател на ИКТ Клъстер – Бургас. Работи в областта на информационните технологии от близо 10 години. Членове са Ина Агафонова, която е изпълнителен директор на Фондация за дигитализация и интеграция на нови технологии (DINT), и проф. Сотир Сотиров – общински съветник в Бургас и председател на Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми, заместник-ректор по Международни отношения, ръководител на лаборатория за интелигентни системи в Университета „Проф. д-р Асен Златаров”.

В екипа на проекта, като представител на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, е и доц. д-р Станислав Симеонов. Той ръководи научния екип на университета по проект УНИТе – „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото“, финансиран по ОП “ Наука и образование за интелигентен растеж“, в който участват 5 български университета.


Центърът за върхови постижения в областта на информационните технологии ще бъде в помощ на бизнеса. Той ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото.


Четирите нови лаборатории ще бъдат фокусирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите. Те ще дадат възможност на фирмите, които се доверят на DigIhub, да правят своите изследвания в подходяща среда.

По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа. От друга страна УНИТе ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни.

Разрешаването на ключови проблеми, свързани с изграждането на дигитално общество в България, е друга цел на експертите по проекта УНИТе.
Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование и създаването на специалисти в различни области. Това от своя страна е ключов фактор за създаването на развита и конкурентоспособна икономика в региона.