Два научноизследователски института са създадени в университети, партньори по УНИТе

Снимка: Pixabay.com

Два нови научноизследователски институти бяха открити от Министерският съвет към два университета, партньори по проекта и ЦВП УНИТе – това са Университетът „Проф. д- р Асен Златаров“ – Бургас, и Русенският университет „Ангел Кънчев“. Предложението за откриване на звената е на ректорите на двата университета, което е се базира на решения на академичните съвети на висшите училища.

Научноизследователският институт за технологии и иновации към Русенския университет „Ангел Кънчев" ще обединява изследователската дейност на четирите инженерни факултета на висшето училище, както и на останалите факултети. Там ще се разработват проекти от национални и международни научни програми, ще се създават нови инструменти, устройства и технологии в областта на техническите науки. Новото звено ще подпомага развитието на докторанти и студенти чрез участие в научни разработки, ще изгражда и поддържа необходимата за дейността съвременна инфраструктура и отново заедно с други институти и изследователски центрове от страната и чужбина ще участва в изграждането на изследователски мрежи. Дейността на института ще се финансира от бюджета на висшето училище, от участие в национални и международни програми и проекти и от реализацията на създадени от него научни продукти и иновации.

В научноизследователския институт в Бургас ще се извършват фундаментални и приложни изследвания в приоритетни за държавата области на науката. Центърът ще обединява дейността на изследователските екипи и научните лаборатории на университета. В него ще се разработват проекти от национални и международни научни програми, ще се организират конкурси за участие в проекти, финансирани от специално учреден от висшето училище фонд за научни изследвания; ще се провеждат научни форуми, ще се изгражда нова научна инфраструктура, ще се участва в международни изследователски мрежи.
В звеното ще функционира и дигитален център. Основната му цел ще е подобряване на екосистемата на виртуална реалност в рамките на обмена на знания за България и Балканите. Университетът е партньор в два проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изграждане на Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе) и Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“. Бюджетът, който управлява университетът по двата проекта, е над 4,3 млн.лв.

В Центъра за върхови постижения, който се изгражда по проекта УНИТе, ще бъдат създадени и оборудвани 4 научни лаборатории. В партньорство с местни компании от агроиндустрията, автомобилостроенето, въздухоплаването и други сектори ще се подпомогне инициативата им за цифровизация. Освен това ще се създават и популяризират иновативни програми за обучение в различни професионални области.

Дейността на двата института ще се финансира от бюджетите на висшите училища, от участие в национални и международни програми и проекти и от реализацията на създадени от тях научни продукти и иновации.