ТУ – София организира 9-та Балканска конференция по информатика (BCI 2019)

Деветата Балканска конференция по информатика (BCI 2019) ще се проведе в периода 26 до 28 септември 2019 г

Центърът за върхови постижения – „Университети за Наука, Информатика и Технологии в Е-обществото“ (CoE-UNITe) ще бъде представен на деветата Балканска конференция по информатика (BCI 2019), на която Техническия университет в София е официален домакин.

Конференцията BCI 2019 ще се проведе в периода 26 до 28 септември 2019 г., като тя продължава традицията на конференциите на БКИ, проведена в Скопие (2017), Крайова (2015), Солун (2013), Нови Сад (2012), Солун (2009), София (2007), Охрид (2005) и Солун (2003).

Основната цел на серията конференции на BCI (http://www.bci-conferences.org/) е да предостави форум за дискусии и разпространение на научноизследователски постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии и да насърчи взаимодействието и сътрудничеството между учени от балканските страни и останалия свят, както и да насърчи участието на млади изследователи от региона.

На конференцията ще имат редовни сесии с доклади, прегледани и подбрани от международен програмен комитет.

По време на конференцията ще се проведат три научни семинара:

  1. Семинар по технологично подпомогнато обучение,

  2. Семинар по Информационна сигурност;

  3. Семинар Интелигентни и устойчиви градове по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 Центърът за върхови постижения – „Университети за Наука, Информатика и Технологии в Е-обществото“ (CoE-UNITe).

Основната цел на семинара за интелигентни и устойчиви градове UNITe 2019 се фокусира върху изследванията и създаването на научни, научно-приложни и приложни знания за създаване на „интелигентно“ и екологично развитие на градовете чрез комуникационни мрежи, телекомуникации, технологии за безжични локални мрежи (WLN); облачни изчислителни системи; мрежи от безжични сензори, безжични сензорни мрежи (WSN), „умни“ мрежи; осигуряване и предоставяне на услуги и сигурност, както и предотвратяване на кибератаки.