Първа копка за НИ лабораторен комплекс на ЦВП към БУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

Проф. Сотир Сотиров , ръководител на проекта УНИТе  от страна на Университета "Проф. Асен Златаров" - Бургас

На 28 октомври 2020 г. (сряда) от 11:00 ч. започват строително монтажните работи на бъдещия Център за върхови постижения към Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Научно-изследователски лабораторен комплекс. Обектът се намира на бул. „Яким Якимов“ No1 и се изпълнява в рамките на проекта BGO5M20P001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BGO5M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.  

В кратката церемония по откриване на строителната площадка участват представители на ръководството на Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“, представител на Община Бургас и представител на Областна администрация на Област Бургас при стриктно спазване на противоепидемичните мерки (лични предпазни средства и спазване на дистанция). 

От страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в мероприятието на Бургаския университет участие ще вземе г-жа Магда Москова, старши експерт в главна дирекция „Верификация“.

В рамките на проекта в Бургас ще бъдат изградени 4 лаборатории, свързани с анализа и обработката на големи количества данни.
Първата от тях за прототипиране на платки, ще се намира в сградата на Техническия колеж. Идеята е тя да се превърне в модерна производствена база за печатни платки в малки количества, като в нея се обучават кадри за Индустрия 4.0. Заедно с още два университета, партньори по проекта - в Шумен и София, ще започне обединение на мощностите с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели.

Заедно с още два университета, партньори по проекта - в Шумен и София, ще започне обединение на мощностите с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели.

Това ще бъде и част от дейността на друга лаборатория по проекта, наречена "Реално време". Някои от възможните тестове и симулации, които могат да се извършват в нея са например как да се управляват безопасно самолети, които са на автопилот и се командват от компютри. Тази лаборатория ще работи за предотвратяване на самолетни катастрофи.