Шуменският университет открива НИ лабораторен комплекс УНИТе на 27 октомври

Сграда на НИ лабораторен комплекс на ШУ по проект УНИТе

На 27 октомври 2020 г. (вторник) ШУ „Епископ Константин Преславски“ открива своя Научно-изследователски лабораторен комплекс, част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе. Реконструираният обект се намира на ул. „Университетска“ No115, като реконструкцията се изпълнява в рамките на проекта BGO5M20P001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

 

В онлайн пресконференцията участват ръководителят на проекта от страна на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев, изследователи от ШУ, част от научния екип по проекта УНИТе. ШУ е координатор по изпълнение на работен пакет 1 - Инфраструктура като услуга за Big Data.

 

От страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в мероприятието на Шуменския университет ще присъства г-н Симеон Стоянов, главен сътрудник по УЕПП в главна дирекция „Верификация“.