Предстои четвърта работна среща на екипа по проект УНИТе

ФМИ

От 5 до 7 февруари 2020 г. в София ще се проведе четвъртата работа среща на екипите по проект УНИТе. Тя ще се състои в заседателната зала на Факултета по математика и информатика. Програмата на работната среща е наситена с теми и проблеми за разискване. Предвижда се да бъдат представени годишните отчети по всички важни дейности в проекта.

Специално внимание ще бъде отделено на анализа на състоянието и проблемите на строителството, реконструкцията и обновяването на 5-те обекта на изграждащия се Център за върхови постижения. Всички партньори СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ-София, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ще представят хода на изпълнението на строително-монтажните работи в техните обекти.

Доброто планиране на работата по дейности и работни пакети е гаранция за успешния ход в изпълнението на проекта. Ще бъдат обсъдени както Общият план за работа през 2020 г., така и Финансовият план, Планът за изпълнение на обществените поръчки, Комуникационният план и Планът за научните дейности в рамките на проекта, включително съвместните научни форуми и научни задачи, съвместното използване на оборудването. Предвидена е и дискусия за бъдещия ЦВП УНИТе.

По правило, четвъртата работна среща ще завърши със заседание на Управителния съвет, който е органът, утвърждаващ предложените решения.

Подробна информация за четвъртата работна среща ще бъде публикувана веднага след приключване на форума.