This post is also available in: enEnglish (Английски)

Организирани събития

С финансовата подкрепа

Стартира изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

С официална церемония на 08.06.2018 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който ще партнира с още четири висши училища, които са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика“ и „Информационни и комуникационни технологии“: Технически университет – София; Русенски университет „Ангел Кънчев”; Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Основната цел на проекта е изграждане и развитие на център за върхови постижения УНИТе като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания.

На 20 юли 2018 г. от 11:00 часа в зала № 206 на Колежа по туризъм в Бургас, находящ се в парк „Езеро“, ще се проведе пресконференция по повод старта на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Неговата цел е изграждането на конкурентен и международно признат научноизследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС „Информатика и информационни и комуникационни технологии”. Центърът за върхови постижения УНИТе е от типа разпределена изследователска инфраструктура и се изгражда, за да  подобри възможностите на изследователите от различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) за сътрудничество както помежду си, така и с партньори от Европа и целия свят.

В пресконференцията ще участват: проф. д-р Красен Стефанов (Софийски университет),    проф. д-р Сотир Сотиров (Бургаски университет), доц. д-р Златка Джарвис (Технически университет) доц. д-р Вежди Хасанов (Шуменски университет), доц. д-р Десислава Атанасова (Русенски университет).

Първоначалната среща на партньорите в УНИТе

Първоначалната среща на партьорите от проект УНИТе ще се състои между 19-ти и 22.07 2018 г. с домакин на събитието Университет “проф. Асен Златаров” – Бургас. Срещата на УНИТе (19-22.07.2018) ще даде възможност на всички партньори по проекта да се споразумеят за конкретния работен план 2018-2019, за връзките между работните групи, ролята и отговорностите на участниците, работните методи, както и вътрешните и външни комуникационни рамки. На първата среща ще бъдат формирани и проведени дискусии по следните теми:

  • преформулиране и съгласуване на целите, резултатите и очакваното въздействие на проекта
  • изясняване на връзките между работните пакети;
  • бсъждане и съгласуване резултатите от работните пакети;
  • обсъждане и съгласуване на графика на дейностите;
  • обсъждане и съгласуване на рамката за ангажиране на заинтересованите страни
  • постигане на споразумение за ролите и отговорностите на лидерите за всеки работен пакет;
  • определяне ясно ролята и условията на ангажиране на Консултативния съвет;
  • обсъждане и съгласуване на стратегията за вътрешна и външна комуникация и разпространение на резултатите
  • обсъждане и съгласуване на цялостния работен план за: – първата година в подробности – втората година като цяло

Партньори

https://unite-bg.eu – 2018 Всички права запазени