ЦВП

СУ „Св. Кл. Охридски“ чрез ЦВП УНИТе ще развива изкуствен интелект с Huawei Technologies България 

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Huawei Technologies България подписаха меморандум за сътрудничество. Той предвижда съвместна разработка на изкуствен интелект и други нови технологии от висок клас, съобщиха от българското поделение на китайската компания. 

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков изтъкна, че със своите Център за върхови постижения в информационните и компютърните технологии УНИТе и Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” [...]

Учените от УНИТе: Обучение на бакалаври, научно ръководство за докторанти в научни изследвания, лична научна ангажираност

Дискусия на учените от проекта УНИТе по време на Нощта на учените 2020

Научният директор на проекта УНИТе проф. дфзн Ана Пройкова от Катедра „Информационни технологии“ на ФМИ покани петима члена от научно-изследователския екип на проекта УНИТе да представят по време на Европейската нощ на учените 2020 своите виждания за специалната позиция на учения – професор в университет, който пресича три интелектуални слоя – широкия образователен слой на бакалаврите, майсторския слой на магистрите и личния научен слой [...]

ТУ-София започна изграждането на Научно-изследователски лабораторен комплекс към ЦВП УНИТе

Първа копка на Лабораторен комплекс в ТУ София

Модерен научноизследователски технологичен лабораторен комплекс ще бъде изграден в Технически университет – София по проекта за разпределения Център за върхови постижения УНИТе, като началото на изграждането му бе дадено на 26 ноември. Изпълнител на строително-монтажните работи в ТУ София е ДЗЗД „Проектстрой - Линк” – град Габрово, а строителният надзор и инвеститорски контрол по време на строителството ще се упражнява от „ИКАР КОНСУЛТ ” [...]

На 26 ноември ТУ-София ще започне изграждането на Научно-изследователски лабораторен комплекс

Началото на изграждане на свръхмодерен научноизследователски технологичен лабораторен комплекс в Технически университет – София ще бъде дадено на 26 ноември.  


Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област Информатика и ИКТ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020г. Целите на проекта са [...]

Стартира изграждането на ЦВП в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

Първа копка на Лабораторния комплекс в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров"

За първи път в Бургас ще бъде създаден Център за върхови постижения (ЦВП) към Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Научноизследователски лабораторен комплекс. Този комплекс е в рамките на изпълнението на Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения. Програмата е [...]

Шуменският университет изгради НИ лабораторен комплекс към ЦВП УНИТе

Новата сграда на НИ лаборатория към ЦВП УНИТе на Шуменския университет

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ успешно приключи реконструкцията на Научноизследователския лабораторен комплекс – част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе. Строително-монтажните дейности са изпълнени успешно от номинирания подизпълнител „ЖСП Стил“ ООД на  стойност 719 814,92 лв. с ДДС. Договорът бе подписан на 03 декември 2019 г. с общ срок за изпълнение – до 30.12.2021 г. Строителният надзор  по време на строителството бе упражняван от [...]